AKCJE CSR

Mając pełną świadomość dotyczącą idei społecznej odpowiedzialności biznesu – obejmującej wszystkie obszary działań firmy, gwarantującej spójność wizji, misji i celów biznesowych, społecznych, a także środowiskowych – Hermes Sp. z o.o. podejmuje działania w ramach następujących obszarów:
RYNEK – poprzez budowanie wartości spółki w sposób zrównoważony oraz transparentne i rzetelne komunikowanie o efektach i skutkach działalności spółki.
W roku 2011 firma Dan & Bradstreet po raz kolejny przyznała firmie Hermes Sp. z o.o. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej D & B zaświadczający, że firma ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, a dane finansowe dają gwarancję wysokiego poziomu rentowności.
Spółka znalazła się również w prestiżowym gronie Diamentów FORBESA 2012 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.
Lista Diamentów Forbesa opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.
ŚRODOWISKO NATURALNE – poprzez zapewnienie wysokiego poziomu standardów środowiskowych, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko.
Firma Hermes Sp. z o.o. jest partnerem Polskiego Stowarzyszenia Biogazu przy realizacji europejskiego programu UrbanBiogas, mającego na celu promowanie wykorzystania biometanu wysypiskowego jako alternatywnego paliwa transportowego.
Spółka jest partnerem kanadyjskiej firmy IMW Industries Ltd., producenta systemów stacji paliwowych CNG i sprężarek do gazu ziemnego.
MIEJSCE PRACY – poprzez dbałość o jakość pracy i podnoszenie satysfakcji zawodowej pracowników, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia, szkolenia i rozwój zawodowy.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – poprzez sponsoring sportowy, pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i osobom z niepełnosprawnością.
Od kilkunastu lat firma Hermes Sp. z o.o. jest partnerem gdańskich szermierzy z Klubu Sietom AWFiS, zdobywców medali na arenach sportowych w Polsce i na świecie. zdjęcia
Spółka wspiera lokalnie sport amatorski na poziomie szkolnym patronując Szkolnemu Klubowi Sportowemu Judo „OPTY”. zdjęcia