WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych (dalej: OWU) obowiązują w Hermes Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spedytor), kod pocztowy 81-413, ul. Legionów 87, NIP: 584-015-14-65, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000116280 i stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  1. Zleceniodawca oświadcza, że przed zleceniem usługi zapoznał się z OWU oraz że OWU te akceptuje.
  1. OWU stanowią̨ integralną część każdej Umowy oraz każdej Umowy Ramowej dotyczącej świadczenia usług spedycyjnych przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy.
  1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU – pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Ramowej a treścią OWU – pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Ramowej.
  1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, Umowy Ramowej, OWU – zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  1. OWU znajdują również zastosowanie w relacjach Spedytora z Nadawcami, Odbiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi po stronie Zleceniodawcy w wykonanie Umowy.
  1. OWU znajdują zastosowanie w każdym przypadku ponoszenia przez Zleceniodawcę odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Umowy lub Umowy Ramowej nie stanowią inaczej.
  1. Do Umowy zawartej pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, zastosowanie mogą mieć również wzorce umowne, ogólne warunki i regulaminy świadczenia usług stosowane przez inne podmioty, w przypadku gdy ich stosowanie w stosunkach danego rodzaju jest zwyczajowo lub powszechnie przyjęte lub jeżeli zawarcie umowy z podwykonawcą, przewoźnikiem, spedytorem lub innym podmiotem wymaga włączenia do Umowy stosowanego przez niego wzorca umownego, ogólnych warunków lub regulaminu świadczenia usług.
 2. Zakres świadczonych usług

Spedytor organizuje kompleksowe usługi logistyczne w zakresie:

 • Spedycja morska:

• pełnokontenerowa (FCL)

• drobnica morska (LCL)

 • Spedycja lotnicza
  • Spedycja drogowa:

• całopojazdowa (FTL)

• doładunki (LTL)

 • Drogowy i intermodalny transport kontenerów
  • Project Cargo (transporty specjalne)
  • Spedycja kolejowa:

• pełnokontenerowa (FCL)

• drobnica kolejowa (LCL)

 • Obsługa celna
  • Magazynowanie
  • Spedytor nie przyjmuje do spedycji:

• przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych,

• dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,

• żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,

• narkotyków i substancji psychotropowych,

• przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środków pieniężnych, znaków legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich itp.,

• przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony prawem,

• przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogących uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia i urządzenia użyte do ich obsługi,

• towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami.

 • Definicje

Zleceniodawca – przedsiębiorca zlecający Spedytorowi wykonanie usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych i zawierający ze Spedytorem Umowę. Zleceniodawca może być zarazem Nadawcą lub Odbiorcą.

Umowa – umowa o świadczenie usługi lub usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą. Do zawarcia Umowy może dojść w trybach przewidzianych w dalszych postanowieniach OWU.

Umowa Ramowa – umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą. Umowa Ramowa może zostać zawarta w szczególności w wyniku przyjęcia przez Zleceniodawcy oferty współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych, złożonej mu przez Spedytora. W wykonaniu Umowy Ramowej Strony mogą zawierać poszczególne Umowy, w odniesieniu do poszczególnych Przesyłek lub podpisać Zlecenie Stałe.

Przewoźnik umowny – podmiot, który zawiera umowę przewozu z zamiarem powierzenia jej wykonania innemu przewoźnikowi (przewoźnikowi faktycznemu).

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym przedziale dni ustawowo wolnych od pracy.

Przesyłka – towary i rzeczy wraz z wymaganymi dokumentami, przygotowane, oznakowane i opakowane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób umożliwiający ich przewóz i obsługę bez utraty, ubytków i uszkodzeń, przeznaczone od danego Nadawcy do danego Odbiorcy, stanowiące przedmiot usługi lub usług spedycyjnych.

Zlecenie spedycyjne – zlecenie wykonania usługi lub usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, składane przez Zleceniodawcę, po uzgodnieniu niezbędnych elementów i postanowień, Zleceniodawca i Spedytor mogą zawrzeć Umowę.

• Dokument przewozowy – krajowy list przewozowy, międzynarodowy list przewozowy CMR, lotniczy list przewozowy AWB, konosament morski B/L, list CIM, lub inny dokument pozwalający zidentyfikować przesyłkę, nadawcę, odbiorcę oraz potwierdzający gdzie i kiedy przesyłka została dostarczona.

Siła wyższa – wszelkie zdarzenia których nie można przewidzieć lub takie którym nie można zapobiec. Do zdarzeń uważanych za siłę wyższą zalicza się w szczególności: zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody np. powodzie, sztormy, gwałtowne opady, ale również trzęsienia ziemi, czy erupcje wulkanów. Akty przemocy zbrojnej w szczególności wszelkiego rodzaju działania wojenne, rozruchy, zamachy terrorystyczne, zamieszki, a także zakazy i nakazy określonego zachowania się wydane przez określone organy państwowe.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Konwencja CMR – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie 19 maja 1956 roku w odniesieniu do usług w transporcie międzynarodowym.

Konwencja Montrealska – konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu z dnia 28 maja 1999 r.

Konwencja Warszawska – konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929r.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Prawo Przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1983).

Konwencja SMGS – międzynarodowa umowa o kolejowej komunikacji towarowej, obowiązująca w przewozie kolejowym z/do WNP, Chin obowiązująca od 1 listopada 1951 r.

Przewóz drobnicowy (LTL) – krajowy lub międzynarodowy przewóz drogowy, którego przedmiotem są Przesyłki Drobnicowe.

Przesyłka Drobnicowa – Przesyłka o limitowanych rozmiarach i masie, przewożona wraz z innymi Przesyłkami, która w ramach normalnej organizacji procesu transportowego może podlegać w trakcie przewozu jednemu lub większej liczbie przeładunków.

Przewóz Całopojazdowy (FTL) – krajowy lub międzynarodowy przewóz drogowy, którego przedmiotem jest Przesyłka Całopojazdowa.

Przesyłka Całopojazdowa – Przesyłka przewożona jednym pojazdem, od Nadawcy do Odbiorcy, która w ramach normalnej organizacji procesu transportowego nie podlega w trakcie przewozu przeładunkom.

Czynności Ładunkowe – Załadunek Przesyłki i Rozładunek Przesyłki:

Załadunek – ogół czynności mających na celu umieszczenie Przesyłki wewnątrz pojazdu podstawionego w miejscu załadunku, z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia Przesyłki wewnątrz pojazdu, a także uporządkowanie pojazdu w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności Ładunkowych;

Rozładunek – ogół czynności mających na celu wyładowanie Przesyłki z pojazdu w miejscu rozładunku, a także uporządkowanie pojazdu w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania Czynności Ładunkowych.

List Przewozowy – dokument stanowiący dowód przyjęcia Przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania przewozu. Listem Przewozowym jest w szczególności krajowy list przewozowy i międzynarodowy list przewozowy CMR, a także każdy inny dokument, który w danym przypadku ma towarzyszyć Przesyłce w związku z przewozem zamiast – lub dodatkowo obok – krajowego listu przewozowego i listu przewozowego CMR.

Ubezpieczenie CARGO – dodatkowo płatne i zawierane na wyraźne wskazanie Zleceniodawcy ubezpieczenie mienia w transporcie zgodnie z warunkami ubezpieczeniowymi zapewnionymi przez Spedytora.

Dodatkowa Usługa Spedycyjna – wszystkie inne usługi realizowane w ramach wykonywania Zlecenia na które Strony się umówiły, w szczególności takie jak: wystawienie dokumentów przewozowych w imieniu Nadawcy, usługi logistyczne i magazynowe, usługi celne, ochrona ubezpieczeniowa.

Dokument Przewozowy (DP) – oznacza w zależności od rodzaju użytego środka transportu Drogowy List Przewozowy (LP), Międzynarodowy Drogowy List Przewozowy (CMR), Lotniczy List Przewozowy (AWB) oraz Morski List Przewozowy/Konosament (BL).

Drogowy List Przewozowy (LP) – oznacza dokument przewozowy wystawiany przez Nadawcę Przesyłki przy udziale Spedytora lub Podwykonawcy w przypadku wykonywania Krajowej Usługi Spedycyjnej za pomocą drogowych środków transportu.

Krajowa Usługa Spedycyjna – oznacza usługę spedycji Przesyłki/Towaru, w której nadanie/odbiór Przesyłki następuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Lotniczy List Przewozowy (AWB) – oznacza dokument przewozowy wystawiony przez – albo w imieniu – przewoźnika lotniczego, potwierdzający przyjęcie przez niego Przesyłki/Towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem lotniczym.

Konosament /Bill of Lading (BL) – morski list przewozowy/świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku przez przewoźnika morskiego na statek i zobowiązujące przewoźnika morskiego do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Wystawiany jest w porcie załadunku przez przewoźnika morskiego/armatora (konosament armatorski) lub przez agenta/Spedytora (konosament spedytorski).

Międzynarodowy Drogowy List Przewozowy (CMR) – oznacza dokument przewozowy wystawiany przez Nadawcę Przesyłki przy udziale Spedytora lub Podwykonawcy w przypadku wykonywania Międzynarodowej Usługi Spedycyjnej za pomocą drogowych środków transportu.

Bill of Lading (BL w transporcie kolejowym) – dokument przewozowy/świadectwo ładunkowe dla przesyłek drobnicowych potwierdzające załadunek określonego ładunku LCL przez przewoźnika kolejowego na pociąg i zobowiązujące przewoźnika kolejowego do wydania ładunku na terminalu przeznaczenia odbiorcy wymienionego w BL. Wystawiany jest w terminalu załadunku przez agenta/Spedytora.

List przewozy kolejowy (SMGS) – kolejowy list przewozowy wystawiamy przez przewoźnika kolejowego na ładunek pełno-kontenerowy (FCL) bądź wagon, potwierdzający odbiór określonego ładunku przez przewoźnika kolejowego na pociąg na terminalu załadunku i zobowiązujące przewoźnika kolejowego do wydania ładunku na terminalu przeznaczenia posiadaczowi listu przewozowego. Wystawiany jest na terminalu załadunku przez przewoźnika kolejowego.

Strony – podmioty zawierające umowę (Zlecenie), tj. Zleceniodawca oraz Spedytor.

Nadawca – podmiot, który zawiera umowę ze Spedytorem. W wielu wypadkach będzie to podmiot lub osoba, która jednocześnie wydaje przesyłkę. Wielokrotnie jednak załadunku dokonywać będzie zupełnie inny podmiot lub osoba nie będąca stroną Umowy.

Odbiorca – Strona wspomniana w dokumencie przewozowym jako odbiorca towarów.

Podwykonawca – wybrany przez Spedytora podmiot, któremu zlecił on wykonanie całości lub części usług objętych danym Zleceniem.

Unijny Kodeks Celny – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

WNP – Wspólnota Niepodległych Państw.

Incoterms – (International Commercial Terms) zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Stosowane przez Strony to Incoterms 2020.

 • Zawarcie Umowy
  • Spedytor świadczy usługi spedycyjne dotyczące poszczególnych Przesyłek na podstawie Umowy.
  • Umowa pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, dotycząca świadczenia usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, może zostać zawarta w jednym z następujących trybów:
 • w trybie przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty wykonania usługi spedycyjnej złożonej przez Spedytora w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Zleceniodawcę,
 • w trybie negocjacji Stron, w szczególności w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, w tym w drodze przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty złożonej przez Spedytora,
 • w trybie i formie wynikających z Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Spedytorem.
  • OWU znajdują zastosowanie w każdym przypadku świadczenia przez Spedytora usług spedycyjnych, także w razie zawarcia Umowy w trybie lub formie innych niż wskazane w pkt 5.2. powyżej.
 •  Oferta, Zlecenie
  • Oferta wykonania usługi spedycyjnej złożona przez Spedytora dotyczy wyłącznie wykonania usług spedycyjnych określonych w treści takowej oferty.
  • Oferta może być odwołana przed złożeniem Zlecenia, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało wysłane do Zleceniodawcy drogą elektroniczną przed wysłaniem przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty lub złożeniem Zlecenia.
  • W przypadku gdy Spedytor wysyła ofertę do Zleceniodawcy, w którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.
  • Spedytor może określić termin związania ofertą, a w razie braku informacji w tym zakresie przyjmuje się, że Spedytor pozostaje związany ofertą nie dłużej niż 2 Dni Robocze licząc od dnia jej złożenia lub do dnia planowanego rozpoczęcia usługi, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
  • Zleceniodawca, nie później niż w terminie związania Spedytora ofertą wykonania usługi spedycyjnej, może złożyć Spedytorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu ofertę poczytuje się za nieprzyjętą i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
  • Zleceniodawca może przyjąć ofertę Spedytora wyłącznie w takiej treści, w jakiej została ona złożona przez Spedytora. W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Spedytora z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany lub uzupełnienia poczytuje się to jako złożenie przez Zleceniodawcę Spedytorowi nowej oferty wykonania usługi spedycyjnej lub usług spedycyjnych. Nową ofertę, o której mowa, poczytuje się za przyjętą przez Spedytora wyłącznie w razie złożenia przez niego jednoznacznego oświadczenia o jej przyjęciu.
  • W każdym przypadku w Zleceniu należy w sposób kompletny, dokładny i zgodny z prawdą podać wszystkie informacje wymagane w treści formularza, a także wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania usługi spedycyjnej. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niekompletnego lub błędnego przygotowania przez Zleceniodawcę Zlecenia lub z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.
  • Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem Zlecenia ustnie lub telefonicznie, jeśli nie zostało ono pisemnie potwierdzone przez Zleceniodawcę w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Spedytor nie jest także odpowiedzialny za skutki dodatkowych poleceń i wskazówek, udzielanych przez Zleceniodawcę bezpośrednio osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Spedytora. Dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że kierowca, ani inny operator nie jest osobą upoważnioną do działania w imieniu Spedytora.
  • Zlecenia mogą być przesyłane do Spedytora w Dni Robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. Zlecenie Spedycyjne przesłane w dniu niebędącym Dniem Roboczym lub w Dniu Roboczym po upływie przedziału czasowego wskazanego w zdaniu poprzednim, poczytuje się za przesłane w kolejnym Dniu Roboczym.
  • Spedytor, nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia, poinformuje Zleceniodawcę zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, czy:
 • wyraża gotowość wykonania usługi spedycyjnej na warunkach przewidzianych w Zleceniu; Umowę uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia Zlecenia przez Spedytora. Do potwierdzenia Zlecenia wystarczy akceptacja zlecenia złożona w formie e-mail wraz z oświadczeniem o danych kontaktowych;
 • Spedytor odmawia przyjęcia Zlecenia.
  • O ile Strony nie ustalą inaczej, nie wynika to z zawartych pomiędzy Stronami umów, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę ofert handlowych, a także specyfiki danej usługi, Zlecenie wykonania usługi musi być złożone na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godziny przed planowanym załadunkiem lub rozładunkiem. Niedotrzymanie powyższego terminu upoważnia Spedytora do odmowy wykonania przekazanego Zlecenia lub do przesunięcia terminu jego realizacji.
  • Brak odpowiedzi ze strony Spedytora na Zlecenie w terminie przewidzianym w pkt 5.11. jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zlecenia. Odmowa przyjęcia Zlecenia nie wymaga uzasadnienia ani nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Spedytora z jakimikolwiek roszczeniami.

Postanowienia punktów powyżej stosuje się odpowiednio w